Kallelse till Extrastämma 2021

Kallelse till extrastämma 11 februari
Styrelsen har fått in en begäran om extrastämma med anledning av inglasning av balkonger och/ eller uteplatser. Begäran är inkommen enligt stadgarna.
Styrelsen har beslutat att hålla stämma genom poströstning utan närvaro. Information om poströstning & inglasningsprojekt finns på föreningens hemsida brftaksparren.se. Har man inte möjlighet att få fram denna information kan man vända sig till styrelsen för att få ta del av detta.

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Inglasning av balkong
9. Avslutande

Poströstning
Poströsten ska vara oss tillhanda senast den 10 februari kl. 22, och lägges i föreningens postfack på Ulfsparregatan 26. Det går också bra att lägga poströsten i Paula Olsborgs (Ulfsparregatan 22) postfack.
Poströsterna samlas därefter in och på stämmodagen räknas dessa. Justerat stämmoprotokoll skickas ut senast tre veckor efter stämman hållits.

Begäran om upplysningar
– Vill föreningsmedlem lämna en skriftlig begäran om upplysningar ska detta lämnas till styrelsen senast tio dagar före stämman.
– Svar på begäran lämnas av styrelsen senast fem dagar före stämman.
Begäran om upplysningar samt dess svar anslås på föreningens hemsida brftaksparren.se.
Att stämman hålls genom poströstning utan närvaro har med rådande läge att göra och styrelsen hoppas på förståelse kring detta.

Info inglasning
Stämman beslutar endast om inglasning ska ske och alltså inte ett färdigt koncept. Föreningens styrelse måste därefter godkänna ett konkret förslag med leverantör samt att inglasningen är förenlig med övrig fasad och inglasning.
Vid väsentlig ändring av fastigheten som inglasning av balkong och uteplats innebär krävs beslut på en stämma. Det är väldigt viktigt att du erlägger din röst. Om en majoritet av rösterna är för en inglasning har stämman beslutat att godkänna inglasning. Om någon röstar nej krävs dock kvalificerad majoritet för att förslaget ska ansetts ha röstats igenom. Med kvalificerad majoritet menas 2/3 av rösterna.