Kallelse till Årsstämma 2021

Kallelse till Årsstämma 2020 BRF Taksparren, org nr 769632-9569

Styrelsen har beslutat att hålla stämma genom poströstning utan närvaro. Stämmodag och tid är torsdag 20 maj kl 18.
2020 års årsredovisning samt mer info om poströstningsförfarandet återfinns på föreningens hemsida brftaksparren.se. Har man inte möjlighet att få fram denna information kan man vända sig till styrelsen för att få ta del av detta.

Dagordning

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Poströstning

Poströsten ska vara oss tillhanda senast den 18 maj 2021 kl. 18, och lägges i föreningens postfack på Ulfsparregatan 26. Det går också bra att lägga poströsten i Paula Olsborgs (Ulfsparregatan 22) postfack.

Poströsterna samlas därefter in och på stämmodagen räknas dessa. Justerat stämmoprotokoll skickas ut senast tre veckor efter stämman hållits.

Begäran om upplysningar

– Vill föreningsmedlem lämna en skriftlig begäran om upplysningar ska detta lämnas till styrelsen senast tio dagar före stämman.
– Svar på begäran lämnas av styrelsen senast fem dagar föres tämman.

Begäran om upplysningar samt dess svar anslås på föreningens hemsida brftaksparren.se.

Att stämman hålls genom poströstning utan närvaro har med rådande läge att göra och styrelsen hoppas på förståelse kring detta.

//Mvh BRF Taksparrens styrelse